Дискусионна среща за родители на тийнейджъри
Група за самопознание и психодрама
7 неща, които тийнейджърите отчаяно искат възрастните да разберат
Детето-бог
Психодрама група за тийнейджъри – творчески начин за справяне с емоциите
Детето и тялото в него
Онлайн терапия
Ръководство по схема терапия за пациенти- част II
Ръководство по схема терапия за пациенти – част I
Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност ADD / ADHD

Ръководство по схема терапия за пациенти – част I

A Client’s Guide to Schema Therapy
David C. Bricker, Ph.D. and Jeffrey E. Young, Ph.D.
Schema Therapy Institute

Когнитивната терапия е психотерапевтична система разработена от Арън Бек и неговите колеги в помощ на хора с емоционални проблеми. Тази система акцентира върху промяна начина на мислене на хората с цел да се подобри тяхното настроение, депресия, тревожност, гняв.
Схемите са важни убеждения и чувства за самия себе си и средата, които индивида приема безусловно. Те са самоподдържащи и много устойчиви на промяна. Например деца развили схема, че са некомпетентни, рядко подлагат на съмнение това вярване, дори и като възрастни. Тази схема се повлиява много трудно без терапия. Дори огромните успехи в живота на тези хора, често не са достатъчени да променят схемата им. Схемата се бори за своето оцеляване и обикновено доста успешно.
Много важно е да се спомене, колко важни са потребностите при формирането и самоподдържането на схемите. Те са формирани, тогава когато нуждите и потребностите по време на детството не са удовлетворени, по време на зрелия живот на човека схемата пречи за задоволяването на същите или подобни потребности. Например дете чиито нужди от сигурна привързаност не са задоволени от неговите родители може дълго време в живота си на възрастен да не успее да изгради здрава връзка с партньор.
Въпреки, че схемите съществуват, веднъж формирани те не винаги са достъпни за нашето съзнание. Обикновено те функционират по неуловим за съзнанието ни начин. Когато схемата се задейства от определено събитие, нашите мисли и чувства са изцяло подвластни на нея. В тези моменти хората изпитват изключително негативни емоции и имат дисфункционални мисли.
Идентифицирани са осемнадесет специфични схеми. Повечето клиенти имат поне две или три от тях, а понякога и повече.

Емоционално лишение
Тази схема се отнася за вярванията на човек, че неговите основни емоционални потребности никога няма да бъдат удовлетворени от другите. Тези нужди могат да бъдат описани в три категории:1. Грижа- потребност от привързаност, близост и любов; 2. Емпатия- постребност да бъдеш чут и разбран; 3.Сигурност- потребност от съвет, насочване, посока. Най- общо в този случай родителите са студени или отдръпнати и не полагат адекватни грижи за детето, по начин, по който адекватно да посрещат нуждите му.

Изоставяне/ Несигурност
Схемата се отнася до очакванията на индивида, че скоро ще изгуби всеки с който има емоционална връзка. Този човек вярва, че в един или друг случай, всяка негова сериозна връзка я очаква неизменен край. Като деца, тези клиенти най- вероятно са преживели развод или смърт на родител/ите. Тази схема би могла да се формира, ако родителите са проявявали непостоянство при задоволяване потребностите на детето; например, да са оставяли детето дълго врема само и без никакво внимание.

Недоверие/ Насилие
При тази схема, очакванията са, че другите умишлено ще се възползват от нас по един или друг начин. Хората с тази схема, очакват другите да ги наранят, измамят или унижат. Много често мислите им са насочени в посока на това да атакуват първи или да си отмъстят по някакъв начин. В детството си тези клиенти са наранявани или третирани нечестно от родители, близки или връстници.

Несъвършенство/ Срам
Схемата се отнася до вярването, че човек поначало е дефектен и ако някой бъде допуснат по- близо, той би се отдръпнал заради тази дефектност. Да се чувстваш сбъркан и неадекватен често води до много силен срам. В общия случай родителите тук са били много критични към техните деца, като са ги карали да се чувстват незаслужаващи тяхната любов.

Социална изолация/ Отчужденост
Човекът с тази схема вярва, че е изолиран от останалия свят, различен от останалите хора и/или не се чувства принадлежен или част от никоя група или общност. Това вярване обикновено е формирано от ранните детски преживявания в които децата виждат, че или те, или техните родители са различни от останалите хора.

Зависимост/ Некомпетентност
Тази схема се отнася до вярването, че човек не е способен да се справи с ежедневните отговорности компетентно и самостоятелно. Хората с тази схема често разчитат на другите изцяло за помощ в области, като вземането на важни решения и инициирането на нови задачи и идеи. Обикновено, родителите не са насърчавали тези деца да вършат неща самостоятелно, като развият увереността им в техните способности, за да могат да се грижат за себе си.

Уязвимост към Нараняване или Болест
Хората с тази схема вярват, че непрекъснато са на прага на това да преживеят огромна катастрофа (финансова, природна, медицинска, криминална и т.н.). Това води до вземането на извънредни мерки за предпазване. Обикновено, родителите им са били изключително страхливи, като са им предали идеята, че света е опасно място.

Вкопчване/ Недоразвит Аз
Тази схема се отнася до модел в който човек преживява прекалено емоционално обвързване с другите- обикновено родители или партньор. Това може също да включва чувството, че човек има незначителна индивидуалност или вътрешна сила, което води до чувство на празнота или обърканост. Формирането на тази схема, често е в резултат на контролиращо, наказващо или прекалено обгрижващо родителско поведение, като детето се обезкуражава да развие чувство за отделен Аз.

Провал
Тази схема се отнася до вярването, че човек е неспособен да се справя, толкова добре, колкото своите връстници в училище , колеги в работата или в спорта. Тези клиенти може да се чувстват глупави, неспособни, неталантливи. Хората с тази схема, често не опитват да постигнат нищо, защото вярват, че ще се провалят. Тази схема може да се развие ако децата са унижавани и третирани, като провалени в училище или други области свързани с постижения. Обикновено родителите не са давали достатъчно подкрепа, дисциплина и кураж на детето да бъде по- настоятелно за да успее в дадено постижение, училищна работа или спорт.

Подчинение
Човек с тази схема вярва, че трябва да се поддаде на контрола на другите, за да избегне негативни последствия. Често тези клиенти се страхуват, че ако не се подчинят, другите ще се ядосат или отхвърлят. Тези хора отхвърлят своите собствени желания и чувства. В детството си са имали много контролиращ родител.

Саможертва
При тази схема човек изцяло пренебрегва своите нужди, за да е в помощ на другите. Ако тези клиенти обърнат внимание на себе си и потребностите си, те често се чувстват виновни. За да избегнат вината, те поставят нуждите на другите пред техните собствени. Често клиенти, които са саможертвени придобиват чувство на по- висока самооценка или чувство на значимост, че помагат на другите. В детството си тези хора, най- вероятно са поемали грижата за единия или двамата родители, като в известна степен са чувствали отговорност за техния живот.

Емоционално задръжане
Схемата се свързва с вярването, че човек трябва да потиска своите спонтанни чувства и импулси, особено гнева, тъй като това води до нараняване на другите и загуба на самооценка, смущение, отдръпване и изоставяне. На човек му липсва спонтанност, като може да изглежда нервен и напрегнат. Родителите на хората с тази схема обикновено са потискали или не са стимулирали изразяването на чувства и емоции.

Търсене на Одобрение/ Търсене на Признание
Характерното тук, е че се обръща прекалено много внимание на одобрението и признанието получавано от другите, за сметка на личните потребности и чувства. Тази схема може да включва и изключително акцентиране върху статуса или външния вид и тяхното използване за сигнал за получено признание, одобрение или висока оценка. Клиентите с тази схема са изключително чувствителни в случай на отхвърляне от другите и твърдо се опитват да се впишат в критериите. Обикновено техните нужди за безусловна любов и приемане от страна на техните родители не са били удовлетворени в ранното детство.

Недостижими стандарти/ Хиперкритичност
Тази схема се отнася към вярването, че каквото и да прави човек, то не е достатъчно добро и винаги трябва да опитва по- упорито. Подтика за това вярване е желанието да се постигнат извънредно високи вътрешни стандарти за компетентност, обикновено с цел да се избегне вътрешна критика. Хората с тази схема, често демонстрират проблеми във важни области на живота, като здраве, удоволствия, самооценка. Обикновено родителите на тези клиенти никога не са били удовлетворени и са давали любовта си само при условие на показани изключителни достижения.

Полагане по право/ Грандиозност
Схемата се отнася до вярването, че човек трябва да има възможност да прави, казва или притежава, каквото му се иска на момента, независимо дали това би наранило другите или се счита за неприемливо. Тези клиенти не са заинтересовани от това, какво другите желаят, нито си дават сметка за по- дългосрочните последици във взаимоотношенията им с останалите, за отчуждаването и отблъскването, което понякога предизвикват. Родители, които прекалено разглезват и позволяват на децата си, не поставят граници, които са нужни за социалното приемане, обикновено подготвят основата за развитието на тази схема. Друга алтернатива за развитието на тази схема е да се компенсира чувството на емоционално лишение и дефектнтост.

Недостатъчен самоконтрол/ Самодисциплина
Клиенти с тази схема не са способни да толерират, каквато и да е фрустрация или раздразнение в името на това да постигнат целите си. Не успяват да задържат проявата на импулсите и чувствата си. Когато липсата на самоконтрол е крайна се стига до криминално или зависимо ( към субстанция, хазарт, човек и др.) поведение, което е допуснато да управлява живота на този човек. Родители, които не демонстрират със собственото си поведение самоконтрол или имат трудности при поставяне лимити на своите деца могат да ги направят уязвими към развитие на тази схема, като възрастни.

Негативизъм/ Песимизъм
Схемата се отнася до натрапчивия модел на фокусиране към негативните аспекти от живота и минимизиране на позитивните страни. Клиентите с тази схема са неспособни да се наслаждават и радват на най- различни положителни неща в техния живот, тъй като са загрижени за негативните детайли или евентуални бъдещи проблеми. Те се тревожат за възможни провали, независимо колко добре се развиват нещата за тях. Обикновено родителите на тези клиенти са изключително тревожни хора.

Наказание
Тази схема се отнася до вярването, че хората заслужават да бъдат жестоко наказвани за техните грешки. Хората с тази схема са критични и непрощаващи, както към себе си така и към другите. Те се дразнят и ядосват от неправилно поведения през повечето време. В детството на тези хора, поне единия родител е държал прекалено много на представянето и ако не е бил доволен е използавл наказание.

…следва продължение „ Как функционират схемите”

Преведен материал

Did you like this? Share it:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *